РФ РКрым, г.Симферополь,
ул.Гайдара 2, офис 49
тел. +7(978)711-34-64
e-mail: info@netpoint.ru.net
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Протокол №1
від 16 травня 2011 року

СТАТУТ

СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА “ДОМ”

м. Сімферополь, 2011 рік

Цей Статут є правовим документом, що регулює діяльність
СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА «ДОМ»

Основні терміни, які використовуються у цьому Статуті:
споживчий кооператив (споживче товариство) - кооператив, який утворюється
шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для організації торговельного
обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва
продукції та надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його
членів;
пай - майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу у створення
та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, в тому
числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки;
додатковий пай - добровільний грошовий чи інший майновий поворотний внесок
члена (асоційованого члена) кооперативу понад пай у пайовому фонді кооперативу;
вступний внесок - грошовий чи інший майновий неповоротний внесок, який
зобов'язана сплатити особа у разі вступу до кооперативної організації;
членський внесок - грошовий неповоротний внесок, який періодично сплачується
членом кооперативного об'єднання для забезпечення поточної діяльності кооперативного
об'єднання;
цільові внески - грошові, інші майнові та немайнові цінності членів кооперативної
організації, що вносяться понад пай для забезпечення статутної діяльності цієї організації;
пайовий фонд - фонд, що формується із пайових внесків членів кооперативу при
створенні кооперативу і є одним із джерел формування майна кооперативу;
резервний фонд - фонд, що формується за рахунок відрахувань від доходу кооперативу
та інших не заборонених законодавством надходжень, використовується для покриття
шкоди від надзвичайних ситуацій;
неподільний фонд - обов'язковий фонд, що формується за рахунок вступних внесків
та відрахувань від доходу кооперативу і не підлягає розподілу між пайовиками.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО «ДОМ», іменоване надалі «Товариство», що є за своєю
організаційно-правовою формою споживчим кооперативом, створюється і діє відповідно
до Цивільного Кодексу України, Податкового Кодексу України, Закону України «Про
кооперацію», Закону України "Про споживчу кооперацію", інших законодавчих актів
України,положень Товариства та цього Статуту.
1.2. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, свій розрахунковий
рахунок в банку, має круглу печатку та штампи із своїм найменуванням, емблему та інші
реквізити.
1.3. Товариство є некомерційною (неприбутковою) організацією. Товариство здійснює
господарську діяльність без мети отримання прибутку.
1.4. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації.
1.5. Засновниками (надалі за текстом – «члени») споживчого товариства можуть бути
громадяни, які досягли 16-річного віку, і (або) юридичні особи.
1.6. Питання, не врегульовані Статутом, повинні вирішуватися відповідно до чинного в
Україна законодавства, що регулює діяльність споживчих товариств.
1.7. Товариство здійснює свою діяльність як в Україні, так і за її межами і керується в ній
законодавством України і тих країн, де воно діє.
1.8. Товариство може мати цивільні права, відповідні цілям діяльності, передбачені цим
Статутом, і нести пов'язані з цією діяльністю обов'язки, у тому числі від свого імені
укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути
позивачем і відповідачем у суді, господарському і третейському суді.

1.9. Товариство має право займатися будь-якими видами діяльності, передбаченими
Статутом Товариства, які відповідають його цілям, за винятком заборонених законами
України.
1.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх членів (пайовиків). Члени
Товариства відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах внесеного ним
обов'язкового пайового внеску.
1.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів і організацій, так
само і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
1.12. Найменування Товариства:
Повне найменування українською мовою: СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО «ДОМ»;
Скорочене найменування українською мовою: СТ «ДОМ».
Повне найменування російською мовою: ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «ДОМ»;
Скорочене найменування російською мовою: ПО «ДОМ».
У латинській транскрипції: Consumer society "DОМ".
1.13. Місце знаходження: Україна, 95026, м. Сімферополь, вулиця Гайдара, будинок
2, квартира 49. За даною адресою розташований постійно діючий виконавчий орган,
Правління товариства і його голова.
1.14. Термін дії Товариства необмежений.
1.15. Засновниками Товариства є всі члени (пайовики) Товариства.

2. ЦІЛІ СТВОРЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.
2.1. Основною метою діяльності Товариства є задоволення споживчих потреб членів
Товариства, а саме:
- побудова єдиного інформаційного простору для членів Товариства;
- надання членам Товариства інформаційних, виробничих і побутових послуг, в тому
числі закупівля сировини, матеріалів і устаткування для виробництва; організація
транспортних, рекламних, консультативних, фінансових, юридичних та інших послуг;
- надання пайовикам Товариства сприяння у придбанні квартир та іншої нерухомості,
автомашин, земельних ділянок, меблів, аудіо-відео-техніки, холодильників і пральних
машин, виконання ремонту квартир, дачних будівель і задоволенні подібних їхніх потреб;
- створення і розвиток торгівлі для забезпечення членів Товариства товарами: закупівля у
громадян і юридичних осіб продукції і сировини, виробів і продукції особистих підсобних
господарств, лікарсько-технічної сировини з подальшою їх переробкою та реалізацією;
виробництво непродовольчих товарів та їх реалізація через роздрібну торгівлю;
- придбання нематеріальних активів та використання їх пайовиками;
- підвищення професійного рівня пайовиків.
2.2. Статут Товариства містить вичерпний перелік видів діяльності, які не передбачають
одержання прибутку Товариством згідно із законодавством України. Для досягнення
цілей створення Товариство в установленому законом порядку здійснює:
- підключення пайовиків до локальної мережі Товариства, організацію інформаційного
простору Товариства, надання доступу до глобальної мережі Інтернет; діяльність
зв’язку (передавання (приймання) звуку, зображення, даних системами радіозв’язку,
кабельного, супутникового зв’язку); діяльність у сфері радіомовлення та телебачення;
оброблення даних (надання місця в web-мережі); інші види діяльності у сфері розроблення
програмного забезпечення; діяльність, пов’язана з банками даних;
- торговельно-закупівельну діяльність (включаючи угоди на комісійній і бартерній основі)
на внутрішньому українському ринку, а також проведення транзитних і реекспортних
операцій;
- закупівлю, виробництво і реалізацію продовольчих і промислових товарів;
- організацію мережі спеціалізованих підприємств і фірмових магазинів з роздрібної та
оптової торгівлі імпортними та українськими товарами;
- виробництво товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного

призначення та їх реалізацію;
- сприяння у забезпеченні пайовиків Товариства інформацією про партнерів, покупців,
можливості та умови залучення інвестицій і кредитів, гарантії повернення кредитів;
- сприяння пайовикам Товариства у використанні банківських, біржових, страхових і
клірингових механізмів управління активами, погашення боргів та залучення фінансових
коштів;
- туристичну діяльність;
- благодійну діяльність;
- відбір, експертизу, методичне, організаційно-правове та фінансове супроводження
проектів;
- навчання пайовиків у сфері залучення та гарантій повернення інвестицій і кредитів,
методам маркетингу та управління, культури та етики ділових відносин, керуючись
найкращими світовими зразками;
- залучення позикових коштів від пайовиків та інших громадян;
- кредитування і авансування пайовиків на пільгових умовах;
- випуск в обіг векселів, сертифікатів та інших цінних паперів у порядку, встановленому
чинним законодавством;
- участь у міжнародних фінансових програмах реінвестування перспективних проектів;
- видавничу діяльність, тиражування та реалізацію друкованих видань;
- проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;
- побутове обслуговування населення, ремонт та прокат всіх видів обладнання;
- придбання, виробництво, реалізацію фармацевтичної продукції, медичного обладнання,
інструментарію;
- маркетинг, посередницьку та дилерську діяльність;
- закупівлю, виробництво, розповсюдження аудіо-, відео-, кінопродукції, організацію кіно,
аудіо-, відеопрокату та мовлення через локальну мережу;
- розробку та реалізацію програмних продуктів, інтелектуальної власності;
- будівельну діяльність: виконання будівельних, реставраційних, всіх видів ремонтних
робіт;
- зовнішньоекономічну діяльність;
- організацію і експлуатацію підприємств громадського харчування: діяльність кафе,
барів, ресторанів.
Діяльність, що підлягає ліцензуванню, може здійснюватися тільки після отримання
спеціального дозволу (ліцензії) встановленого зразка для кожного виду діяльності в
порядку, встановленому законодавством України.
2.3. Господарська діяльність (операції) з надання товарів, виконання робіт, надання
послуг здійснюється Товариством виключно для своїх членів (пайовиків).

3. ПРАВА ТОВАРИСТВА.
3.1. Товариство має право брати участь у державних, регіональних, приватних,
міжнародних програмах і проектах, у відповідності з основними видами його діяльності.
3.2. Товариство вправі користуватися кредитами українських та іноземних банків, як в
українській, так і в іноземній валютах, купувати валюту в порядку, встановленому чинним
законодавством.
3.3. Товариство має право, відповідно до чинного законодавства, з метою збереження
грошових коштів від інфляції, інвестувати їх у цінні папери та інші цінності, розміщувати
на депозити в кредитних установах, вкладати в нерухоме майно і надавати позички.
3.4. Для досягнення своїх некомерційних цілей Товариство має такі права:
- володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому майном;
- набувати, відчужувати, орендувати будівлі, споруди, обладнання, сировину та
продукцію, земельні ділянки, транспортні засоби, інше майно, права на інтелектуальну
власність;

- вступати в договірні відносини з органами державної влади і управління,
підприємствами, організаціями та громадянами;
- організовувати охорону житлового фонду пайовиків Товариства, шляхом укладання
договорів найму або зі спеціалізованими охоронними підприємствами;
- самостійно визначати банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій, мати
рахунки в установах банків, у тому числі валютні, як на території України, так і за
кордоном;
- самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку, виходячи з
інтересів пайовиків і необхідності забезпечення розвитку Товариства;
- самостійно визначати структуру управління Товариством, встановлювати штат
співробітників і їх чисельність;
- створювати філії та представництва, інші структурні підрозділи, що діють від його імені
на підставі положень про них, які затверджуються Товариством;
- брати участь в господарських товариствах, кооперативах, бути вкладником в
товариствах на вірі, входити до складу об'єднань (асоціацій) та міжнародних організацій;
- залучати позикові кошти від пайовиків та інших громадян;
- страхувати своє майно і майнові інтереси в страхових організаціях;
- реалізовувати власну продукцію, роботи і послуги, а також продукцію, отриману від
інших підприємств, організацій і громадян;
- здійснювати види діяльності, що відповідають цілям і завданням Товариства,
передбачені цим Статутом і не суперечать законодавству України.
3.5. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у порядку,
встановленому законодавством України.

4. ЧЛЕНСТВО, ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА.
4.1. Членство у Товаристві може бути індивідуальним і колективним.
4.2. Індивідуальними членами Товариства можуть бути громадяни, які досягли 16-річного
віку і виявили бажання брати участь у здійсненні цілей і завдань Товариства.
4.3. Колективними членами Товариства можуть бути фермерські господарства, колективні
сільськогосподарські підприємства, господарські товариства, кооперативні, державні та
інші підприємства, що поділяють його цілі та інтереси.
4.4. При прийнятті до Товариства колективного члена (фермерських господарств,
колективних
сільськогосподарських
підприємств,
господарських
товариств,
кооперативних, державних та інших підприємств) власники та керівництво цієї юридичної
особи вступають до Товариства як індивідуальні члени.
4.5. Господарські відносини між Товариством і його членами будуються на договірних
засадах. Товариство не відповідає за зобов’язаннями свого члена, а останній відповідає за
зобов’язаннями Товариства в межах його пайового внеску.
4.6. Вступ до Товариства здійснюється на підставі письмової заяви. Товариство залишає за
собою право вибірково здійснювати прийом до членів Товариства.
4.7. Прийом до Товариства нового члена стверджується відповідним рішенням Голови
Правління Товариства.
4.8. Член (пайовик) Товариства має право:
- брати участь у діяльності Товариства;
- обирати і бути обраним до органів управління і контролю Товариства;
- вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Товариства та усунення недоліків у
роботі його органів і посадових осіб;
- звертатись до органів управління та органів контролю за діяльністю Товариства,
посадових осіб із запитами, пов’язаними з членством у Товаристві, діяльністю Товариства
та його посадових осіб, одержувати письмові відповіді на свої запити;
- бути прийнятим у першочерговому порядку на роботу до Товариства відповідно до
освіти та професійної підготовки та одержувати направлення в учбові заклади, в тому

числі на правах господарського стипендіата на договірних засадах;
вільно виходити з Товариства, та отримувати відповідну частину внеску в порядку,
передбаченому відповідним Положенням.
4.9. Загальні збори можуть встановлювати для членів Товариства й інші переваги, а також
пільгові умови користування послугами підприємств та установ Товариства.
4.10. Члени Товариства страхуються в страховій компанії або вносять внески до
страхового фонду Товариства.
4.11. Основними обов’язками члена Товариства є:
4.11.1 додержання статуту та положень Товариства;
4.11.2 виконання рішень органів управління Товариством та органів контролю за
діяльністю Товариства;
4.11.3 виконання своїх зобов’язань перед Товариством;
4.11.4 оплата визначених статутом та відповідними Положеннями внесків.
4.12. Член Товариства відповідає за зобов’язаннями Товариства лише в межах внесеного
ним обов’язкового пайового внеску.
4.13. У Товаристві допускається асоційоване членство.
4.14. Асоційований член Товариства – фізична чи юридична особа, яка внесла пайовий
внесок і користується правом дорадчого голосу в Товаристві. При ліквідації Товариства
асоційований член Товариства має переважне порівняно з членами Товариства право на
одержання паю.
4.15. Членство в Товаристві припиняється у разі:
4.15.1 добровільного виходу з членів Товариства;
4.15.2 несплати обов’язкових внесків, передбачених Статутом;
4.15.3 смерті члена Товариства – фізичної особи;
4.15.4 ліквідації члена Товариства – юридичної особи;
4.15.5 припинення діяльності Товариства;
4.15.6 внаслідок виключення з членів Товариства у випадках, передбачених Статутом або
відповідним Положенням, або за здійснення вчинку, який завдав або міг завдати шкоди
інтересам та авторитетові Товариства.
4.16. Для виходу з Товариства член Товариства подає письмову заяву на ім’я Голови
Товариства, яка розглядається у 30-денний термін.
4.17. Рішення про виключення члена Товариства з Товариства може бути прийняте за
порушення цього Статуту, Положень, затверджених Загальними зборами та Правлінням.
Питання про виключення з членів Товариства вирішується Загальними зборами або
Правлінням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість
присутніх при розгляді питання про виключення.
4.18 Членство не може бути припинене до повного виконання членом договірних
зобов’язань перед іншими членами Товариства та/або повного погашення ним
заборгованостей перед Товариством чи іншими членами.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ
ТА КОНТРОЛЮ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ.
5.1. Органами управління Товариством є: Загальні збори членів та Правління Товариства
(якщо до Товариства входить більше 10 членів).
5.2. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори членів. У разі коли з
організаційних причин (через територіальне розміщення чи значну чисельність
членів Товариства) проведення загальних зборів членів неможливе, скликаються
збори уповноважених. Кількість членів Товариства, які мають право делегувати
уповноважених, та порядок делегування уповноважених для участі у зборах
уповноважених визначаються окремим рішенням постійно діючого виконавчого органу
Товариства.
5.3. До компетенції Загальних зборів (зборів уповноважених) членів Товариства належить:

5.3.1 затвердження Статуту Товариства та внесення до нього змін, прийняття інших
рішень, що стосуються діяльності Товариства;
5.3.2 створення органів управління та органів контролю за діяльністю Товариства, інших
органів Товариства;
5.3.3 призначення та звільнення членів Правління Товариства;
5.3.4 призначення та звільнення Голови правління Товариства (якщо членів Товариства
менш ніж 10 осіб);
5.3.5 затвердження річного звіту і балансу Товариства;
5.3.6 утворення спеціальних комісій із залученням як консультантів найманих
працівників;
5.3.7 прийняття рішень про вступ Товариства до кооперативних об’єднань;
5.3.8 прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію Товариства.
5.4. Рішенням загальних зборів членів Товариства до компетенції загальних зборів можуть
бути віднесені інші питання діяльності Товариства.
5.5. Чергові загальні збори членів Товариства скликаються Правлінням або Головою
Правління Товариства у разі потреби, але не рідше одного разу на рік.
5.6. Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів члени
Товариства повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 10 днів до визначеного строку їх
проведення.
5.7. Загальні збори членів Товариства є правомочними, якщо на них присутні більше
половини його членів.
5.8. Кожний член Товариства має один голос, і це право не може бути передано іншій
особі.
5.9. Рішення Загальних зборів (зборів уповноважених) членів Товариства про прийняття,
внесення змін до статуту, вступ до об’єднання або вихід з нього та про реорганізацію або
ліквідацію Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75
відсотків членів Товариства, присутніх на загальних зборах Товариства. 3 інших питань
рішення приймаються простою більшістю голосів членів Товариства, присутніх на його
загальних зборах.
5.10. Рішення Загальних зборів членів приймаються простою більшістю голосів членів
Товариства, присутніх на його загальних зборах. Рішення Загальних зборів може бути
прийняте голосуванням шляхом опитування. При голосуванні шляхом опитування
обмін інформацією між Правлінням та членами Товариства може відбуватись шляхом
направлення листів, факсів, телеграм, електронних повідомлень.
5.11. Позачергові загальні збори членів Товариства можуть бути скликані на вимогу не
менше третини його членів, ревізійної комісії.
5.12. В період між Загальними зборами функції вищого органу виконує Правління
Товариства на чолі з Головою Правління Товариства.
5.13. Члени Правління обираються загальними зборами членів Товариства на строк не
більше ніж на 5 років.
5.14. До компетенції Правління Товариства належить:
5.14.1 затвердження порядку розподілу доходів Товариства;
5.14.2 прийняття рішення про вступ до Товариства нових членів;
5.14.3 визначення розмірів вступного і членського внесків та паїв;
5.14.4 визначення розмірів, порядку формування та використання фондів Товариства;
5.14.5 обрання Голови Правління Товариства;
5.14.6 визначення розмірів оплати праці Голови Правління Товариства, Голови ревізійної
комісії (ревізора), а також кошторису на утримання апарату органів управління та органів
контролю за діяльністю Товариства.
5.15. Голова Правління Товариства обирається членами Правління строком на п’ять років.
5.16. Виконавчим органом Товариства є Голова Правління Товариства. Виконавчий
орган підзвітний Загальним зборам членів Товариства та Правлінню і несе перед ними

відповідальність за ефективність роботи Товариства.
5.17. Правління Товариства може наймати Виконавчого директора для оперативного
управління діяльністю Товариства. Виконавчий директор не може бути членом
Товариства.
5.18. Голова Правління Товариства:
5.18.1 здійснює керівництво діяльністю Товариства, визначає функції та ступінь
відповідальності заступника Голови, керівників структурних підрозділів Товариства;
5.18.2 забезпечує виконання рішень Загальних зборів членів Товариства;
5.18.3 без доручення діє від імені Товариства, представляє його інтереси у відносинах з
юридичними та фізичними особами, органами державного управління;
5.18.4 розробляє перспективні та поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є
необхідними для вирішення його завдань, а також звітує перед загальними зборами про їх
виконання;
5.18.5 у встановленому порядку здійснює прийом на роботу та звільнення співробітників
Товариства, вживає заходи щодо заохочення та накладення дисциплінарних стягнень;
5.18.6 встановлює форми, системи та розміри оплати праці та інші види доходів осіб, які
працюють за наймом;
5.18.7 виключно для вирішення поточних завдань, без мети отримання прибутку
Товариством укладає будь-які угоди та інші юридичні акти, видає доручення, відкриває в
банках розрахунковий та інші рахунки, а також депозитні ячейки;
5.18.8 є повноважним представником у правовідносинах, які делеговані йому членами
Товариства та врегульовує усі питання які виникають між членами Товариства;
5.18.9 видає у межах компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
5.18.10 виключно для вирішення поточних завдань, без мети отримання прибутку
Товариством розпоряджається майном та коштами Товариства;
5.18.11 являється довіреним зберігачем усього майна Товариства;
5.18.12 має право «вето» з усіх питань діяльності Товариства;
5.18.13 має право розпуску Загальних зборів членів Товариства у випадках грубого
порушення процедури голосування та/або розгляді питань не передбачених повісткою
дня;
5.18.15 має право скликати позачергові Загальні збори членів Товариства.
5.19. Голова Правління Товариства може призначати заступника, який виконує його
обов’язки у його відсутність або за його дорученням.
5.20. Для контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства обирається
ревізійна комісія, якщо членів Товариства більш ніж 10 осіб, та ревізор, якщо членів
Товариства менш ніж 10 осіб.
5.21. Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним зборам членів Товариства і
обирається загальними зборами з числа членів Товариства. Членами ревізійної комісії
(ревізором) не можуть бути члени та голова Правління Товариства.
5.22. На вимогу ревізійної комісії (ревізора) надаються будь-які матеріали, бухгалтерські
та інші документи, а також пояснення посадових осіб Товариства.

6. ДОХОДИ ТОВАРИСТВА.
6.1. Доходами Товариства є: доходи у вигляді коштів або майна, що надходять від
проведення основної діяльності та у вигляді пасивних доходів; дотації та субсидії,
отримані з державного або місцевого бюджету, державних цільових фондів або в межах
благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги або технічної допомоги, що надаються
таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згоду
на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання
цін на платані послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них
одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.
6.2. Доходами, що надходять від проведення основної діяльності є вступні та членські

внески членів Товариства, паї та додаткові паї.

7. МАЙНО ТА КОШТИ ТОВАРИСТВА.
7.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, рухоме та нерухоме
майно, матеріальні та нематеріальні активи, а також інші цінності, вартість яких
відображається в самостійному балансі Товариства.
7.2. Майно Товариства належить йому на праві власності.
7.3. Джерелами формування майна Товариства є:
7.3.1 вступні, членські та цільові внески його членів, паї та додаткові паї;
7.3.2 майно, добровільно передане Товариству його членами;
7.3.3 кошти, що надходять від створених Товариством підприємств, установ, організацій;
7.3.4 грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, безоплатна технічна
допомога юридичних та фізичних осіб, у тому числі іноземних.
7.4. Для забезпечення статутної діяльності Товариство формує пайовий, резервний,
неподільний та спеціальний фонди.
7.4.1 Пайовий фонд – майно Товариства, що формується за рахунок паїв (у тому числі
додаткових) членів та асоційованих членів Товариства.
7.4.2 Неподільний фонд створюється в обов’язковому порядку і формується за рахунок
вступних внесків та відрахувань від доходу Товариства. Цей фонд не може бути
розподілений між членами Товариства, крім випадків, передбачених законом.
7.4.3 Резервний фонд створюється за рахунок відрахувань від доходу Товариства,
перерозподілу неподільного фонду, пожертвувань, безповоротної фінансової допомоги
та за рахунок інших не заборонених законом надходжень для покриття можливих втрат
(збитків).
7.4.4 Спеціальний фонд створюється за рахунок цільових внесків членів Товариства та
інших передбачених законом надходжень для забезпечення його статутної діяльності і
використовується за рішенням органів управління Товариством.
7.5. Для виконання статутної діяльності Товариства для кожного члена встановлюється
вступний внесок, розмір якого визначається Загальними зборами Товариства.
7.6. Розмір обов’язкового пайового внеску встановлюється Загальними зборами
Товариства.
7.7. Внесками членів Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші
матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими
природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права
(в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній
валюті.
7.8. Дохід, сформований за рахунок внесків, не підлягає розподілу між членами
Товариства.
7.9. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір пайових
внесків. Рішення про зміну розміру пайових внесків приймають Загальні збори членів
Товариства.
7.10. Пай кожного члена Товариства формується за рахунок разового внеску або часток
протягом певного періоду. Майнові внески оцінюються у грошовій формі. Розмір
паю члена Товариства залежить від фактичного його внеску до пайового фонду.
Паї, в тому числі резервного і спеціального фондів, є персоніфікованими і у сумі
визначають загальну частку кожного члена Товариства у майні Товариства.
7.11. Право власності членів Товариства - фізичних осіб на свою загальну частку
успадковується.

8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА.
8.1. Товариство веде облік результатів своєї діяльності, складає статистичну інформацію
та адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством, і несе відповідальність

за їх достовірність. Вимога іншої інформації, не встановленої законодавством,
забороняється.
8.2. Товариство самостійно обирає методологію і форму ведення бухгалтерської звітності,
яка не суперечить чинному законодавству.
8.3. Вихідні форми внутрішньої звітності затверджує Голова правління Товариства.
8.4. Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться
ревізійною комісією за власною ініціативою, а також за рішенням Загальних зборів чи на
вимогу не менш як 1/3 членів Товариства.
8.5. Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами про результати діяльності
Товариства.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.
9.1. Товариство припиняє свою діяльність внаслідок реорганізації або ліквідації.
9.2. Товариство ліквідується:
- за рішенням Загальних зборів.
- за рішенням суду.
9.3. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ліквідаційною комісією, а у
разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією,
призначеною цим судом.
9.4. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства, встановлює порядок і
строки проведення ліквідації, а також строк для заяв претензій кредиторів.
9.5. Ліквідаційна комісія розміщує в офіційній пресі за місцем знаходження Товариства
публікацію про його ліквідацію та про порядок і строки заяви кредиторами претензій.
9.6. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з
Товариством сповіщаються про ліквідацію Товариства в письмовому вигляді.
9.7. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з
управління справами Товариства.
9.8. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і
кредиторів та розраховується з ними і з третіми особами, складає ліквідаційний баланс і
представляє його органу, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.
9.9. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані одній
або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу
бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної
неприбуткової організації.
9.10. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило
свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
9.11. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству,
його пайовикам, а також третім особам відповідно до цивільного законодавства.
9.12. При реорганізації або ліквідації Товариства при наявності правонаступника усі
документи Товариства (управлінські, фінансово-господарські, по особовому складу та
інші) передаються відповідно до встановлених правил підприємству - правонаступника.
При ліквідації Товариства без правонаступника документи постійного зберігання, що
мають науково-історичне значення, передаються на державне зберігання в місцевого
архіву, до території якого відноситься на момент ліквідації юридична адреса Товариства.
Передача і впорядкування документів здійснюється силами і за рахунок Товариства
відповідно до вимог архівних органів.

10. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ.
10.1. Трудові відносини в Товаристві регулюються законодавством про працю України,
Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.
10.2. Для здійснення мети і статутних завдань Товариство може залучати до роботи за

трудовим договором осіб, які не є її членами. У разі залучення осіб на визначений строк
чи на час виконання певної роботи за згодою сторін між Товариством та найманим
працівником може укладатися договір у формі контракту.
10.3. Товариство самостійно визначає форми і систему оплати праці своїх членів і
найманих працівників з урахуванням вимог, встановлених законодавством України.
10.4. Товариство зобов’язане виконати всі види загальнообов’язкового соціального
страхування своїх робітників, а також гарантує їм оплату заробітної плати не нижче
мінімуму, встановленого законодавством України.
10.5. Товариство самостійно визначає систему і форми оплати праці.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.
11.1. Цей Статут набирає чинності з дати його державної реєстрації.
11.2. Якщо до чинного законодавства України вносяться зміни, з якими окремі положення
цього Статуту не узгоджуються, то дія таких положень припиняється.
11.3. Якщо окремі положення цього Статуту виявляться недійсними, чи вони стануть
такими за рішенням суду, то це не впливає на інші положення Статуту.
11.4. Цей Статут складено на 11 (одинадцяти) аркушах українською мовою в 2 (двох)
примірниках та підписано членами Товариства або особою, уповноваженою на це членами
Товариства.

Підпис:
Голова правління Товариства,який діє на підставі Протоколу №1 від 16.05.2011 року,
ДУНАЙЦЕВ РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ.

____________________________________________________________________________

2011-07-07 00:00